Projekty realizované

Spoločnosť KORADOOR, s.r.o. oznamuje, že zrealizovala projekt "Vzdelávanie zamestnancov KORADOOR, s.r.o."

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Názov prijímateľa
KORADOOR, s.r.o.,
Vrútocká 256, 038 52 Sučany
IČO: 36 425 303, DIČ: 2021908042, IČ DPH: SK2021908042
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 15676/L

Názov projektu
Vzdelávanie zamestnancov KORADOOR, s.r.o.

Názov Operačného programu
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Číslo výzvy a registračné číslo projektu
DOP – SIA – 2008/1.2.1/01

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
1. Podpora rastu zamestnanosti
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Martin, okres Martin, Žilinský samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr)
01062009-30112010

Rozpočet projektu
1. Celkový rozpočet projektu: 190 627,60 EUR
2. Výška nenávratného finančného príspevku: 181 096,22 EUR 3. Vlastné zdroje: 9 531,38 EUR

Kontaktné údaje
Užívateľ:
KORADOOR, s.r.o.,
Vrútocká 256, 038 52 Sučany
koordinátor: p. Iveta Máliková
tel.: +421 903 573 413, fax: +421 43 427 12 69, e-mail: koradoor@koradoor.net,
http://www.koradoor.net

Viac informácii nájdete na www.esf.gov.sk a www.sia.gov.sk

 

KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Výrobnotechnické zariadenie pre výrobu interiérových stavebno-stolárskych konštrukcií

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Vrútocká 256, 038 52 Sučany

Názov projektu: Výrobnotechnické zariadenie pre výrobu interiérových stavebno-stolárskych konštrukcií

Stručný opis projektu: Cieľom podporeného projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KORADOOR, s.r.o. prostredníctvom zavedenia novej inovatívnej technológie na výrobu dverí a zárubní. Vďaka realizácii projektu má spoločnosť k dispozícii komplexnú, vysoko kvalitnú inovatívnu technológiu, ktorá jej umožní zefektívniť výrobu znížením energetickej náročnosti, výrazným znížením jednotlivých pracovných úkonov a skrátením výrobných časov a zároveň jej dovolí vyrábať kvalitnejšie výrobky, čím si spoločnosť výrazne posilní svoje postavenie na domácom trhu a zvýši svoju konkurencieschopnosť.

Názov a sídlo prijímateľa: KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany

Dátum začatia realizácie projektu: 12/2014

Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2015

Výška poskytnutého príspevku: 1 041 060,00 EUR

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.economy.gov.sk
www.siea.gov.sk

Info tabuľa